Restrukturyzacja kredytu – na czym polega?

Gdy zaciągamy kredyt, pozostajemy w określonej sytuacji finansowej, zakładamy pewne cele do zrealizowania, a ponadto dysponujemy planem, który ma pomóc w ich osiągnięciu.

W czasie trwania zobowiązania kredytowego nasza wyjściowa sytuacja może jednak ulec zmianie. Zwłoka dłużników pomniejszy nasz majątek, choroba nie pozwoli nam osiągnąć zakładanych celów, plan okaże się nieskuteczny. Ujmując rzecz krótko, wyróżnić można wiele scenariuszy, w których zmiana warunków sprawi, że umowa z bankiem ściągnie na nas ryzyko niewypłacalności. Co w takiej sytuacji należy zrobić? Rozwiązaniem jest restrukturyzacja kredytu, czyli zmiana warunków spłaty zobowiązania.

W artykule odpowiadamy na pytanie, na czym polega restrukturyzacja kredytu, a także charakteryzujemy możliwości, jakie daje ona kredytobiorcy.

Na czym polega restrukturyzacja zadłużenia?

O restrukturyzacji kredytu mówimy wówczas, gdy na wniosek kredytobiorcy następuje zmiana warunków umowy zawartej z bankiem. Restrukturyzację przeprowadza się w celu dopasowania warunków realizacji zobowiązania do sytuacji finansowej kredytobiorcy, co z kolei ma zabezpieczyć go przed ryzykiem niewypłacalności. Zwykle w wyniku restrukturyzacji dochodzi do wydłużenia okresu spłaty zobowiązania, zmiany wysokości oprocentowania czy też ustanowienia nowego zabezpieczenia. Wybór metody restrukturyzacji zależy od rodzaju problemów kredytobiorcy i oceny dostępnych sposobów poprawy jego sytuacji finansowej.

Należy podkreślić, że restrukturyzacji kredytu mogą podlegać zobowiązania różnego typu. Najczęściej obejmuje ona warunki spłaty udzielonego wcześniej kredytu gotówkowego. Klient może jednak wystąpić do banku również z podaniem o restrukturyzację kredytu hipotecznego czy innych zobowiązań kredytowych.

 

Podanie o restrukturyzację kredytu – kiedy złożyć?

Odpowiedzieliśmy już na pytanie, co to jest restrukturyzacja kredytu. Zajmijmy się teraz charakterystyką sytuacji, która uprawnia do złożenia wniosku. Z sytuacją taką mamy do czynienia, gdy u kredytobiorcy pojawiają się zaległości w spłacie zobowiązania. Ważne, aby w przypadku zaległości jak najszybciej wystąpić do banku z wnioskiem. Restrukturyzacja jest bowiem przeznaczona dla osób, które, choć doświadczają kłopotów finansowych, nadal starają się regulować zobowiązanie zgodnie z treścią umowy. Zaprzestanie spłaty rat kredytu stanowi zwykle przyczynę negatywnych konsekwencji dla kredytobiorcy – bank może wydać decyzję odmowną bądź zwiększyć liczbę wymagań w zakresie zabezpieczenia pozostałej części kredytu.

W jaki sposób zainicjować restrukturyzację kredytu?

Aby uzyskać zmianę warunków zobowiązania kredytowego, należy wypełnić specjalny wniosek, zwykle dostępny na stronie internetowej kredytodawcy. Wnioskujący wskazuje w nim m.in.:

 • dane osobowe,
 • dane identyfikujące umowę kredytu zawartą z bankiem: numer umowy i datę jej zawarcia,
 • przyczynę powstania trudności z terminową spłatą zobowiązania,
 • bieżące źródła dochodu,
 • istniejące zobowiązania poza zobowiązaniem wynikającym z umowy kredytowej,
 • metodę restrukturyzacji,
 • proponowane sposoby zabezpieczenia zobowiązania (np. w postaci hipoteki),
 • uzasadnienie wniosku – kredytobiorca może określić w uzasadnieniu, w jaki sposób zamierza uzyskać środki finansowe, może chodzić np. o rozpoczęcie dodatkowej pracy, uzyskanie prawa do emerytury czy powiększenie dochodu poprzez wynajem mieszkania.

Podanie o restrukturyzację kredytu wraz z wymaganymi dokumentami (np. zaświadczeniem o dochodach czy dokumentami potwierdzającymi status osoby bezrobotnej) składa się do banku. Bank przed wydaniem decyzji bada zdolność kredytową wnioskodawcy. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach kredytodawca uzależnia restrukturyzację od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia np. przystąpienia do długu osoby trzeciej bądź ustanowienia hipoteki na nieruchomości.

Co oznacza restrukturyzacja kredytu dla klienta? Dostępne rozwiązania

Kredytobiorca może skorzystać z kilku różnych rozwiązań zmierzających do zabezpieczenia jego sytuacji finansowej. Należą do nich:

 • wydłużenie okresu kredytowania – miesięczna rata kredytu ulega w takim wypadku obniżeniu ze względu na dłuższy okres zobowiązania;
 • skrócenie okresu kredytowania – pojedyncza rata ulega podwyższeniu, zmniejsza się jednakże całkowity koszt kredytu;
 • zawieszenie spłaty zobowiązania – bank może zawiesić na ustalony przez strony okres płatność rat; rozwiązanie tego rodzaju stosuje się, gdy trudności finansowe kredytobiorcy są przejściowe – warto pamiętać, że we wniosku o restrukturyzację często należy wskazać przewidywany czas potrzebny na zażegnanie napotkanych trudności;
 • przewalutowanie kredytu na złotówki – dotyczy kredytów w walutach zagranicznych, np. frankach szwajcarskich;
 • konsolidacja dotychczasowego zadłużenia – rozwiązanie polega na połączeniu dwóch lub więcej zaciągniętych zobowiązań w jedno z mniejszą ratą przy jednoczesnym wydłużeniu zobowiązania;

obniżenie kosztów kredytu przy jednoczesnym ustanowieniu zabezpieczenia spłaty zobowiązania np. w postaci hipoteki.

Co to jest restrukturyzacja kredytu i jakie daje możliwości? Podsumowanie

Mianem restrukturyzacji kredytu określa się zmianę warunków umowy zawartej z bankiem. Dochodzi do niej w celu zabezpieczenia sytuacji kredytobiorcy przed niewypłacalnością w przypadku, gdy jego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, np. ze względu na chorobę czy utratę pracy. Restrukturyzację inicjuje wniosek złożony do banku. Kredytobiorca opisuje w nim przyczyny powstania kłopotów finansowych, proponuje rozwiązania restrukturyzacyjne i środki zabezpieczenia zobowiązania, a także uzasadnia swoją propozycję.

Co oznacza restrukturyzacja kredytu dla klienta banku? W ramach restrukturyzacji zmianie podlegają niektóre postanowienia umowy kredytu. Zwykle chodzi o zapisy dotyczące okresu kredytowania, zabezpieczenia zobowiązania czy waluty, w jakiej zostało ono wyrażone.