Utrata płynności finansowej

Dynamicznie rozwijająca się firma z branży handlowej wykazująca przez kilka ostatnich lat dużą dynamiką przychodów oraz zysków.

Rozwój biznesu

Z uwagi na stale rosnący popyt na towary Właściciele podjęli decyzję o dalszym rozwoju poprzez otwarcie nowego sklepu internetowego oraz kolejnych sklepów stacjonarnych. Działania te wymagały jednak dużych nakładów inwestycyjnych oraz środków obrotowych na zakup towarów. Z uwagi na osiągane historycznie dobre wyniki finansowe firma nie miała problemu z uzyskaniem dodatkowego kredytu na sfinansowanie tych planów.

Banki chętnie zwiększyły limity kredytów obrotowych, dzięki którym został sfinansowany zakup nie tylko dodatkowych towarów handlowych, ale także część wydatków inwestycyjnych na stworzenie sklepu internetowego i wyposażenie nowych sklepów stacjonarnych. Także dostawcy, mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę, zwiększyli limity kredytów kupieckich, co było dodatkowym źródłem sfinansowania zwiększonych stanów magazynowych.

Nagły kryzys na rynku i problemy z płynnością

Dzięki uzyskanemu finansowaniu firma zrealizowała swoje plany – stworzyła nowy sklep internetowy, otworzyła trzy kolejne sklepy stacjonarne i znacząco zwiększyła stany magazynowe.
Jednak w niedługim czasie po zakończeniu inwestycji, z uwagi na szybko pogarszającą się sytuację gospodarczą w kraju (wojna na Ukrainie, silny i gwałtowny wzrost inflacji, pogorszenie nastrojów konsumenckich) popyt na towary sprzedawane przez firmę drastycznie się obniżył, w rezultacie rentowność firmy bardzo mocno się obniżyła oraz pojawiły się bardzo poważne problemy z płynnością finansową. Szybko zaczęły rosnąć przeterminowane zobowiązania handlowe wobec dostawców, którzy zaczęli podejmować działania w celu odzyskania swoich należności, a z kolei banki zaczęły zmniejszać limity kredytowe poprzez miesięczną redukcję dostępnych kwot kredytów.

Wdrożone rozwiązanie

Klient zwrócił się do RKC z prośbą o pomoc w odzyskaniu płynności finansowej. Podstawowym oczekiwaniem Klienta było uzyskanie nowego/dodatkowego finansowania w bankach lub innych instytucjach finansowych w celu spłaty przeterminowanych zobowiązań wobec dostawców oraz ustabilizowania sytuacji płynnościowej. Klient oczekiwał również podjęcia przez nas działań z dotychczasowymi kredytodawcami.

Po dokonaniu audytu aktualnej sytuacji finansowej firmy zarekomendowaliśmy Klientowi inne rozwiązanie, gdyż uznaliśmy, że pozyskanie dodatkowego finansowania poprawi sytuację tylko w krótkim okresie, natomiast w dłuższej perspektywie czasu może mieć negatywne skutki dla firmy.  

Głębsza analiza finansowa wykazała, że w firmie należy przede wszystkim poprawić zarządzanie zapasami oraz procesem zakupowym. Okazało się, że w magazynach jest duża ilość towarów bardzo mocno przeterminowanych – nawet ponad 12 miesięcy. Firma nie dokonywała na bieżąco wyprzedaży posezonowych i towary z ubiegłych sezonów wciąż zalegały w magazynie. Także warunki dostaw nie były korzystne dla Klienta – wprawdzie dostawcy oferowali wysokie poziomy kredytów kupieckich, jednak żądali szybkich płatności za dostarczony towar. Oferowali także jednorazowe, duże wartości dostaw, a nie akceptowali dostaw w mniejszych wolumenach rozłożonych w czasie.

Realizacja planu naprawczego

Przekonaliśmy Klienta, że rozwiązania problemów płynnościowych należy szukać właśnie w magazynie i w procesie zakupowym. Wspólnie przeanalizowaliśmy cały asortyment magazynu i wytypowaliśmy towary do wyprzedaży. Oczywiście mieliśmy świadomość, że głęboka wyprzedaż spowoduje wprawdzie dalsze obniżenie rentowności, ale będzie to miało charakter krótkoterminowy, a w dłuższej perspektywie będzie korzystne. Na podstawie sporządzonych przez nas prognoz przedstawiliśmy finansującym bankom skutki finansowe podjętych działań, co zostało przez banki odebrane pozytywnie i zaakceptowane.

Dział Sprzedaży rozpoczął systematyczną wyprzedaż najbardziej przeterminowanych towarów. Środki uzyskane z wyprzedaży zostały przeznaczone na spłatę przeterminowanych zobowiązań wobec dostawców. Dzięki temu relatywnie szybko obniżył się poziom zobowiązań przeterminowanych, a dostawcy chętnie usiedli do rozmów o kontynuowaniu współpracy i wypracowania nowych warunków. Wspólnie z Klientem wynegocjowaliśmy dłuższe terminy płatności za kupowane towary oraz zmieniliśmy sposób dostaw z dużych jednorazowych dostaw na dostawy rozłożone w czasie, dostosowane do realnego i bieżącego zapotrzebowania na towar.

Po kilku miesiącach Klient odzyskał płynność finansową oraz odbudował dobre relacje z dostawcami i bankami, a dodatkowe kredyty nie były potrzebne.

Wnioski

W przypadku utraty płynności finansowej nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest chęć pozyskania dodatkowych środków finansowych w postaci kredytów czy pożyczek. Często przyczyną problemów z płynnością jest niewłaściwe zarządzanie kapitałem obrotowym – zbyt duże stany magazynowe, słaba jakość należności handlowych, niekorzystne warunki dostaw, nieprawidłowa struktura kredytowania przeznaczona na finansowanie obrotowe vs. inwestycyjne. Dlatego przed podjęciem decyzji o pozyskaniu nowego finansowania zewnętrznego warto szczegółowo przeanalizować, czy wewnątrz firmy nie ma „ukrytych” zasobów i narzędzi na poprawę płynności finansowej.