Ceny transferowe

Zarządzanie wynikiem finansowym jest ważnym elementem strategii przedsiębiorstwa, mającym wpływ na jego pozycję negocjacyjną w relacji z instytucjami finansowymi i kontrahentami, płynność, czy też obciążenia podatkowe. W grupach kapitałowych można zatem decydować, w którym podmiocie będą kumulowane zyski, a który będzie działał na granicy rentowności. Nie można jednak tego robić w zupełnie dowolny sposób.

Organy podatkowe patrzą bowiem nieprzychylnie na taką działalność, szczególnie gdy jedna ze stron transakcji ma siedzibę w kraju, gdzie obowiązuje niższa stopa opodatkowania lub z innych powodów ponosi mniejsze obciążenia podatkowe (rozlicza stratę, korzysta ze zwolnień itp.). Dbając o realizację dochodów budżetu wprowadzono przepisy, by każdorazowo podatki były naliczane przy założeniu rynkowych warunków transakcji, czyli takich, jakie ustaliłby strony niepowiązane, z których każda dąży do maksymalizacji zysku. Należy tu podkreślić, że strony nadal mają swobodę kształtowania wyniku finansowego (faktyczne warunki transakcji mogą uwzględniać interes grupy i odbiegać od rynkowych), jednak podstawą opodatkowania będzie zawsze dochód skorygowany do poziomu rynkowego.

Aby ustalić, jakie warunki są rynkowe, należy najpierw zrozumieć ekonomiczne podstawy transakcji, angażowane przez strony aktywa, ponoszone ryzyko, osiągane korzyści oraz odnieść ją do realizowanej strategii biznesowej. Dopiero potem można odnieść ustalone warunki do poziomów rynkowych. Taka analiza nie jest łatwa, zwłaszcza dla osoby z zewnątrz, jaką jest kontroler skarbowy, stąd wymóg odpowiedniego przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Rzetelnie przygotowana dokumentacja cen transferowych nie tylko pomaga urzędnikowi zrozumieć warunki i przebieg transakcji, ale przede wszystkim stanowi podstawowy argument przedsiębiorstwa do obrony przyjętych cen i ustalonego dochodu. Jej brak nie tylko jest obwarowany sankcjami, ale też zwiększa ryzyko arbitralnego ustalenia wyniku przez organy skarbowe. Co więcej, nawet jeśli zaistnieje konieczność doszacowania dochodu, w przypadku posiadania dokumentacji cen transferowych nie będzie miała zastosowania sankcyjna 50% stawka opodatkowania. Dokumentacja cen transferowych służy zatem nie tylko organom podatkowym jako materiał do kontroli – jej głównym zadaniem jest ochrona podatnika przed ryzykiem sankcji podatkowych.

W ramach usługi przygotowania dokumentacji cen transferowych:

  • przeprowadzimy analizę powiązań kapitałowych i osobowych;
  • zidentyfikujemy transakcje podlegające obowiązkowi dokumentacyjnemu;
  • przeprowadzimy pełną analizę ekonomiczno-prawną transakcji;
  • dobierzmy metodę ustalania ceny rynkowej;
  • dostarczymy materiał porównawczy lub pomożemy w jego przygotowaniu;
  • skompletujemy dokumentację zgodnie z wymogami ustawowymi oraz ze szczególnym naciskiem na funkcję ochrony podatnika;
  • doradzimy, jakie narzędzia kontrolingowe wprowadzić w przedsiębiorstwie i jak dekretować koszty, aby ułatwić w przyszłości alokowanie zysków pomiędzy podmiotami powiązanymi.

RKC Sp. z o.o.

ul. Kobierzyńska 130

30-383 Kraków

RKC Sp. z o.o.

ul. Porcelanowa 23

40-246 Katowice