Wysokie koszty finansowe

Firma z branży produkcyjnej w fazie procesu inwestycyjnego

Zmiana warunków rynkowych i problem ze wzrostem kosztów obsługi kredytów

W ramach realizacji programu inwestycyjnego Firma pozyskała kredyt inwestycyjny w kwocie 10 mln PLN na początku 2021 roku, czyli w warunkach bardzo niskich stóp procentowych w kraju.  Ponadto firma korzystała również z kredytów obrotowych w kwocie 5 mln PLN.

Koszty finansowania były więc wtedy w Polsce bardzo niskie, jednak po wybuchu wojny na Ukrainie sytuacja gospodarcza na świecie oraz w Polsce mocno się pogorszyła, czego jednym z negatywnych skutków był skokowy wzrost inflacji, a w rezultacie również stóp procentowych. W efekcie koszty obsługi kredytów w ciągu roku drastycznie wzrosły, ze  średniego oprocentowania kredytów ok. 3% na początku 2021 r. do ok. 10% w 2022 roku. Przy relatywnie dużym poziomie zadłużenia firmy miało to ogromny wpływ na poziom rentowności biznesu, który spadł praktycznie do zera.

Wdrożone rozwiązanie

Klient zwrócił się do RKC z prośbą o pomoc w obniżeniu kosztów finansowania poprzez znalezienie innego banku, który zrefinansuje obecne zadłużenie na znacznie korzystniejszych warunkach w zakresie kosztów obsługi kredytów.

Po dokonaniu audytu sytuacji finansowej Klienta uznaliśmy, że refinansowanie zadłużenia w innym banku nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Przede wszystkim nie należało oczekiwać, że w sytuacji bardzo wysokiej stopy referencyjnej NBP, która wzrosła z poziomu 0,1% w październiku 2021 roku do 6,75% we wrześniu 2022 roku, a dotyczy oczywiście całego rynku bankowego, nowy korzystniejsze warunki w zakresie marży kredytów nie będą miały istotnego wpływu na ogólne koszty finansowe firmy. Ponadto należy uwzględnić, że refinansowanie kredytu wiąże się również z zapłatą prowizji za udzielenie kredytu oraz kosztów ustanowienia zabezpieczeń.

Analiza struktury sprzedaży Klienta przeprowadzona w ramach analizy finansowej wykazała, że około 80% całej sprzedaży Klienta kierowana jest na eksport do krajów Unii Europejskiej i jest rozliczana w EUR. Uwzględniając fakt, że stopy bazowe Europejskiego Banku Centralnego były wtedy znacznie niższe niż stopa referencyjna NBP (czyli stawka EURIBOR była również znacznie niższa niż WIBOR), zdecydowaliśmy się zarekomendować Klientowi przewalutowanie obecnych kredytów w PLN na EUR. Efektem takiego przewalutowania z jednej strony miało być znaczące obniżenie poziomu oprocentowania z uwagi na różnice stawek bazowych, ale z drugiej strony poprzez przewalutowanie uzyskaliśmy także efekt znaczącego obniżenie poziomu ryzyka walutowego u Klienta poprzez dopasowanie waluty po stronie przychodów i kosztów.

W rezultacie uzyskaliśmy dwa efekty – średnie oprocentowanie kredytów Klienta spadło z około 10% do około 4% oraz uzyskaliśmy efekt naturalnego zabezpieczenia ryzyka walutowego.

Wnioski

Obniżenie kosztów finansowych można uzyskać nie tylko poprzez refinansowanie w innych instytucjach finansowych, które zaoferują korzystniejsze warunki. W określonych sytuacjach, w zależności od struktury geograficznej przychodów lub kosztów firmy, efekt obniżenia kosztów finansowych można uzyskać poprzez wykorzystanie różnic stóp bazowych pomiędzy rynkiem krajowym a rynkiem europejskim lub innymi rynkami globalnymi i przewalutowanie istniejących kredytów, lub podjęcie innych działań z wykorzystaniem instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe firmy.

Natomiast bardzo istotne jest, aby zmiana waluty kredytu nie wiązała się ze wzrostem ryzyka kursu walutowego, czyli waluta kredytu powinna być zgodna z wpływami ze sprzedaży uzyskiwanymi przez firmę zgodnie z dobrą zasadą: zadłużaj się w takiej walucie, w jakiej zarabiasz.